Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107837, REGON 472279634, NIP 7262315435 0000641688, NIP 8992800505, REGON 365647411, nr telefonu 42 714 21 21 e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl (dalej jako „Administrator”)

 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. marketingu towarów i usług Administratora na podstawie odrębnie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO,
  2. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  3. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody

 3. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane to podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 6. Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat wybieranych zajęć z oferty Administratora, wykorzystywanych kanałów komunikacji, częstotliwości korzystania z zajęć. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.

 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.