regulaminy


Warunkiem dobrej i bezpiecznej zabawy jest przestrzeganie zasad, które obowiązują w danej przestrzeni. Zapoznajcie się z nimi.

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali Zabaw SNG.

2. Przed wejściem na Salę Zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Sala Zabaw jest czynna Poniedziałek – piątek -> 16:00-20:00 ; Sobota – niedziela -> 09:00-19:00 . Liczba dzieci bawiących się jednocześnie na Sali Zabaw nie może przekroczyć 310.

4. Wstęp na Salę Zabaw mają wszystkie dzieci do dnia uzyskania pełnoletniości. Dzieci do 4 roku życia mogą korzystać z atrakcji wyłącznie w asyście osoby dorosłej.

5. Udostępniamy możliwość pozostawienia dzieci w Ancymondo pod opieką wykwalifikowanych animatorów. Usługa jest dodatkowo płatna. Szczegóły w cenniku.


6. Wstęp do Sali Zabaw jest płatny. Koszt pobytu na terenie Sali Zabaw określony jest w cenniku.

7. Koszt pobytu obejmuje zarówno korzystanie z Sali Zabaw i ścianek wspinaczkowych.

8. Wstęp dla rodzica/opiekuna jest wliczony w cenę wejścia dziecka.

9. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać w Sali Zabaw (Ancymondo) wyłącznie pod stałą opieką rodzica/opiekuna.

10. Dla dzieci w wieku 0-3 lata przeznaczona jest Strefa Malucha. Liczba dzieci bawiących się jednocześnie w Strefie Malucha nie może przekroczyć 10.

11. Młodzież od 13 roku życia może wejść na Salę Zabaw bez opieki osoby dorosłej wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie 13 roku życia.

12. Przychodząc pierwszy raz każdy zobowiązany jest do wypełnienia formularza podając wszelkie wymagane dane.

 

13. W przypadku odmowy wypełnienia formularza  Obsługa Sali Zabaw ma obowiązek odmowy przyjęcia na teren sali.


14. Elementem integralnym Sali Zabaw są ścianki wspinaczkowe Waltopia. Korzystanie ze ścianek wspinaczkowych jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem ścianek wspinaczkowych i po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna na skorzystanie ze ścianki przez dziecko. Korzystanie ze ścianek wliczone jest w cenę biletu i wymaga zrobienia rezerwacji na miejscu lub on-line. Rezerwacja obejmuje 60 minutową sesję, w tym 15 minut szkolenia. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać dzieci, których ciężar ciała wynosi minimum 20 kg.

 

14a. Na terenie Ancymondo znajduje się tor po którym można jeździć aż czterema pojazdami. W celu skorzystania z atrakcji konieczne jest zakupienie żetonu (1 żeton to koszt 5 zł i uprawnia do 3 minutowej jazdy). Dzieci korzystające z przejazdu powinny być samodzielne, sugerowany wiek dla kierowców to minimum 4 lata. Osoby dorosłe nie mogą uczestniczyć w przejazdach. 
Po ukończeniu przejazdu uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia toru. Jeżeli uczestnik ma kilka żetonów - powinien ponownie stanąć w kolejce. Wykorzystanie kilku żetów jednocześnie jest możliwe tylko w sytuacji kiedy inne dzieci nie oczekują na przejazd oraz obsługa toru wyrazi zgodę. 


15. Osoby korzystające z Sali Zabaw zobowiązane są do przestrzegania poleceń dotyczących bezpieczeństwa zabawy i spraw organizacyjnych personelu.
    

16. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.


17. Na terenie Sali Zabaw dzieci i dorośli przebywają bez butów, ale w skarpetkach antypoślizgowych. Zakup bezpiecznych skarpetek jest możliwy w recepcji obiektu.

18. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, łańcuszków, zegarków, kolczyków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.


19. Jedzenie i napoje można spożywać wyłącznie przy stolikach w strefie kafeteryjnej lub urodzinowej. Wnoszenie własnych artykułów spożywczych, niezakupionych w kafeterii SNG jest zabronione.


20. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie sali nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na terenie Sali Zabaw, jak i w całym obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia broni i wprowadzania zwierząt.


21. Okrycie wierzchnie, obuwie i torby prosimy zostawiać w szatni, szafie lub szafkach  zamykanych – do dyspozycji gości pozostają samoobsługowe szafki depozytowe.


22. Wynoszenie z Sali Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji jest zabronione.

 

23. Wnoszenie na Salę Zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z sali, jak również wnoszenie własnych zabawek  jest zabronione. Do takich rzeczy zalicza się między innymi wózki dziecięce – takowe można pozostawić w Recepcji Ancymondo.

 

24. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających   zagrożenie na terenie Sali Zabaw należy natychmiast poinformować  Obsługę. Operator konstrukcji zabawowej cyklicznie dokonuje przeglądów stanu technicznego wszystkich atrakcji.


25. Klienci Sali Zabaw używają opasek/transponderów, które powinni nosić przez cały czas pobytu  na terenie Sali. Wejście na teren Sali Zabaw następuje przez bramkę wejściową. Opuszczenie terenu Sali Zabaw równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z jej atrakcji. Ponowne wejście na teren Sali jest możliwe jedynie po ponownym wykupieniu biletu wstępu.


26. Za zgubienie lub uszkodzenie transpondera naliczona zostanie opłata w wysokości określonej  w cenniku. Zabronione jest wynoszenie transponderów poza teren Sali. Zabrania się przekazywania transponderów osobom trzecim.


27. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.


28. Z urządzeń, zabaw i atrakcji klienci powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami.


29. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie Sali Zabaw, w którym zostanie poszkodowane dziecko lub opiekun, należy fakt ten natychmiast zgłosić Obsłudze.


30. Obsługa Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.


31. Na terenie Sali Zabaw zabrania się:


- wspinania po zewnętrznych ścianach i siatkach konstrukcji zabawowej
- wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji, szczególnie z uwzględnieniem terenu wokół basenu z piłeczkami
- biegania po powierzchni nie przeznaczonej do zabawy 
- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy
- niszczenia konstrukcji, zabawek i elementów wystroju
- popychania innych dzieci
- wynoszenia piłeczek z basenu i innych zabawek
- jedzenia, żucia gum i picia podczas zabawy
- wnoszenia na teren sali zabaw przedmiotów niebezpiecznych.

32. Z jednym dzieckiem może wejść dwoje dorosłych.

Regulamin wynajmu Sali Zabaw na wyłączność.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z Sali
Zabaw na wyłączność.

1. Grupy zorganizowane – dzieci w wieku 0-15lat korzystają z Sali Zabaw pod opieką pełnoletnich
opiekunów.

2. Maksymalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 10 dzieci.

3. Dzieci poniżej 4 roku życia muszą być pod stałą opieką osoby dorosłej.

4. Sala Zabaw przyjmuje grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-14:00,
z wyjątkiem dni, w których Stacja Nowa Gdynia jest nieczynna .Wizyta grupy zorganizowanej
wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji, minimum 5 dni przed planowaną wizytą grupy
zorganizowanej w SNG.

5. Prosimy o punktualne przybywanie do Sali Zabaw.

6. Koszt wynajęcia Sali Zabaw to 300 zł / 2 godziny zabawy. Ceny wejść w dni i godziny
niestandardowe uzgadniane są indywidualnie z SNG.

7. SNG zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje lub całkowite wyłączenie z użytku
konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy: ulegną one awarii lub prawidłowość ich
funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia.

8. Wstęp opiekuna/opiekunów grup zorganizowanych korzystających z Sali Zabaw jest bezpłatny.

9. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie, na terenie Sali Zabaw są zobowiązani do pozostawienia
ubrania w pomieszczeniach na wyłączność grupy. Dzieci i Opiekunowie korzystają z Sali Zabaw
w skarpetkach antypoślizgowych. Opiekunowie korzystający z Sali Zabaw w obuwiu mogą zostać
poproszeni o opuszczenie Sali Zabaw.

10. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dzieci zdjęły wszelkie elementy ubioru (w tym w
szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie
zabawy.

11. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

12. Zabrania się wnoszenia na Salę Zabaw zabawek, przedmiotów z domu.

13. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie sali nie mogą przebywać osoby pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na terenie Sali Zabaw, jak i w całym
obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia broni i wprowadzania zwierząt.

14. Wynoszenie z Sali Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji jest zabronione.

15. Z urządzeń, zabaw i atrakcji klienci powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcjami.

16. Ze względów bezpieczeństwa obszar Sali Zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym.

REGULAMIN WYNAJĘCIA SALI URODZINOWEJ W SALI ZABAW -„ANCYMONDO” W STACJI NOWA GDYNIA SP. Z O. O. W ZGIERZU

&1
INFORMACJE WSTĘPNE
Regulamin najmu sal urodzinowych w sali zabaw - „Ancymondo” Stacji Nowa Gdynia sp. z o. o. w
Zgierzu określa zasady najmu sal urodzinowych znajdujących się w sali zabaw Ancymondo przy ul.
Sosnowej 1 w Zgierzu.

&2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie (Regulamin) użyto określenia:
1) Wynajmujący – należy przez to rozumieć Stację Nowa Gdynia sp. z o. o.
2) Najemca – należy przez to rozumieć podmiot, który dokonał rezerwacji i najmu sali
urodzinowej SALI ZABAW - ANCYMONDO
3) Sala - należy przez to rozumieć salę urodzinową znajdującą się w sali zabaw - Ancymondo
mieszczącą się w budynku Stacji Nowa Gdynia sp. z o. o. przy ul. Sosnowej w Zgierzu wraz ze
znajdującym się w niej wyposażeniem
4) Wydarzenie – impreza urodzinowa dla dzieci do lat 14, odbywająca się w określonym przez
strony terminie
5) Storna internetowa – należy przez to rozumieć stronę www.ancymondo.pl
6) Formularz rezerwacyjny – należy przez to rozumieć formularz służący do rezerwacji terminu
wynajmu Sali urodzinowej, znajdujący się na stronie www.ancymondo.pl

&3
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wynajem Sali może nastąpić w celu zorganizowania Wydarzenia bez możliwości udostępnienia
Sali osobom trzecim.


2. Organizowane Wydarzenia nie mogą utrudniać wykonywania statutowych zadań
Wynajmującego, zakłócać jego bieżącej działalności i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami

etyki lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Wynajmującego.


3. Wynajem Sali może odbywać się w godzinach pracy Wynajmującego tj. pn-ptk 16:00-19:00

sb-nd 9:00-18:00, inne dni i godziny wynajmu należy uzgodnić z przedstawicielami
Wynajmującego.


4. Każda Sala wyposażona została w :
a) system wentylacji i klimatyzacji
b) telewizor HD
c) szafę przesuwną
d) krzesła
e) stoły
f) kosz na odpady
g) naścienne dekoracje
h) wykładzinę
i) środki czystości (szczotka, ręcznik papierowy, płyn)


5. Każda Sala została przeznaczona do pobytu maksymalnie 20 uczestników urodzin przez co
należy rozumieć dzieci do lat 14.


6. Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Najemcę z usług cateringowych na wyłączny
koszt i odpowiedzialność Najemcy.


7. Najemca zobowiązany jest do uprzątnięcia odpadów cateringowych i wszelkich nieczystości we
własnym zakresie.


8. Ze względów bezpieczeństwa obszar Sali jest objęty monitoringiem wizualnym.

 

9.Możliwe jest dokonanie korekty liczby jubilatów/solenizantów imprezy urodzinowej minimum 3 dni przed urodzinami drogą mailową.


10. Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad wynajmu należy kierować do
Wynajmującego pocztą elektroniczną na adres ancyurodziny@ancymondo.pl 

&4
REZERWACJA

 1. Rezerwacji Sali można dokonywać za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego
  lub mailowo.
 2.  Dokonanie rezerwacji Sali jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego
  Regulaminu oraz wzoru dokumentu określającego warunki najmu i z przyjęciem ich
  postanowień bez uwag.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji Sali.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo udostepnienia Sali osobom, które wcześniej nie
  przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu.

Rezerwacja potwierdzona zostanie przez koordynatora urodzin za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

&5
OPŁATY

 1. Wynajem Sali jest odpłatny. Opłata za 2 godziny wynajmu Sali -wynosi 350,00 zł (słownie:
  trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto.
 2. W terminie wskazanym drogą mailową przez Koordynatora urodzin Najemca zobowiązany jest do wpłaty 350,00 zł na konto o nr:
  mBANK S.A. o/ Łódź nr 86 1140 1108 0000 5497 7900 1006 lub osobiście w Recepcji Ancymondo.
  W tytule przelewu należy wpisać: WYNAJEM SALI - IMIĘ I NAZWISKO - DATA I GODZINA WYNAJMU
 3. Poza kwotą za wynajem Sali Najemca jest zobowiązany w dniu wynajmu wykupić wejścia do
  sali zabaw - Ancymondo dla każdego uczestnika Wydarzenia (dziecko), według obowiązującego
  cennika dostępnego na stronie www.ancymondo.pl
 4. W przypadku rezerwacji urodzin dla więcej niż jednego jubilata obwiązuje dopłata w wysokości 100,00 zł do każdego kolejnego.

  &6
  ZASADY KORZYSTANIA Z SALI
  1. Najemca oraz uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do:
  a) przestrzegania Regulaminu Sali Zabaw - Ancymondo;
  b) przestrzegania niniejszego Regulaminu
  c) przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i ppoż. oraz do zachowania ładu i porządku;
  d) przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian, szaf i okien;
  e) przestrzegania zakazu korzystania z prywatnego ekspresu do kawy, czajnika
  elektrycznego i grzałki do wody
  f) korzystania ze sprzętu i wyposażenia Sal zgodnie z ich przeznaczeniem
  g) dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego;
  h) posprzątania całościowego po zakończeniu Wydarzenia; (czyste stoły, ściany, szafy,
  wykładzina, posprzątanie wszelkich nieczystości związanych z cateringiem zamówionym
  przez Najemcę)
  i) pozostawienia Sali po Wydarzeniu w stanie niepogorszonym
  2. Najemca może, z uwzględnieniem ust. 3, dowolnie aranżować wystrój Sali pod warunkiem
  niezwłocznego przywrócenia poprzedniego wyglądu po zakończeniu Wydarzenia.
  Zabrania się dokonywania aranżacji naruszających elementy stałe wykończenia lub wyposażenia
  przedmiotu najmu lub zakłócających normalny tok obsługi użytkowników.
  3. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu Sali można korzystać wyłącznie w Sali.
  4. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją
  Wydarzenia (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji wydarzenia, dodatkowego
  oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone
  wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym.
  5. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu awarii sprzętu i
  wyposażenia Sal. Najemcy nie wolno we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw
  sprzętu i wyposażenia Sal
  6. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń wyposażenia Sali i
  wyposażenia technicznego, powstałych w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania przez
  Najemcę oraz osób znajdujących się w Sali za jego przyzwoleniem.
  7. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową wobec Wynajmującego za kradzież
  wyposażenia.
  8. Podstawą do określenia wysokości ewentualnych szkód i strat będzie Protokół zdawczoodbiorczy podpisany przez Strony po zakończeniu najmu.
  W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Najemcę protokołu, Wynajmujący sporządzi i podpisze
  samodzielnie protokół.
  9. W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych
  pomieszczeń Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 7 dni od daty
  sporządzenia Protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania
  w wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody.
  10. Najemca oświadcza, iż ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania własne, jak
  również za działania osób trzecich znajdujących się w Sali. Najemca zobowiązuje się do
  zabezpieczenia mienia własnego oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników
  wydarzenia w czasie trwania umowy najmu.
  11. Wynajmujący może wypowiedzieć najem Sali ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca
  używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem przedmiotu
  najmu.
  12. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego zastrzega on sobie prawo do
  odwołania, skrócenia lub odmowy przedłużenia trwającego wynajmu Sali
  13. Zabrania się odpalania rac na torcie oraz odpalania sztucznych ogni.
  W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie
  przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie sali urodzinowej skutkujące przyjazdem
  Straży Pożarnej, Organizator urodzin zostanie obciążony karą umowną 1000,00 zł.
  Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku urodzinowego.

  &7
  PRZEKAZANIE SALI

  1. Przekazania Sali dokonuje upoważniony pracownik Wynajmującego. Podczas przekazania Sali
  upoważniony pracownik Wynajmującego zapozna Najemcę z zasadami korzystania ze sprzętu
  i jej wyposażenia.
  2. Upoważniony pracownik Wynajmującego po przekazaniu Sali wypełnia  „Protokół zdawczo–odbiorczy przekazania Sali urodzinowej w SALI ZABAW ANCYMONDO w ZGIERZU”.
  3. Wynajmujący udostępni Najemcy Salę na 30 minut przed planowanym Wydarzeniem.

  &8
  PRZYJĘCIE SALI

  1. Po zakończeniu korzystania z Sali Najemca jest zobowiązany posprzątać i pozostawić ją w stanie
  identycznym jak przed najmem.
  2. Odbiór wynajętej Sali powinien nastąpić nie później niż w ciągu 15 minut po zakończeniu
  ustalonego okresu najmu.
  3. W przypadku przekroczenia czasu obowiązuje dopłata do każdej rozpoczętej godziny w
  kwocie 175,00 zł.
  4. Najemca jest zobowiązany wraz z przedstawicielem Wynajmującego dokonać wspólnych oględzin
  stanu Sali i wyposażenia. Pracownik Wynajmującego odnotowuje ewentualne uwagi dotyczące
  Sali (powstałe uszkodzenia, nieporządek związany z cateringiem zamówionym przez Najemcę). Po
  uzgodnieniach Wynajmujący wraz z Najemcą podpisują Protokół zdawczo-odbiorczy zał. Nr 1.

Korzystanie ze ścianek wspinaczkowych wliczone jest w cenę wejścia do Sali Zabaw i wymaga zrobienia rezerwacji na miejscu lub on-line (odbiór rezerwacji on line – najpóźniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia sesji wspinaczkowej, w innym przypadku nie gwarantujemy rezerwacji).

 

Użytkowników obowiązuje regulamin Sali Zabaw.

Użytkownicy mogą korzystać ze ścianek wspinaczkowych oraz urządzeń znajdujących się na ich terenie wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Po wejściu na teren ścianek wspinaczkowych użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia się do instruktora ścianek wspinaczkowych.

 

1.      Ze ścianek wspinaczkowych mogą korzystać jedynie użytkownicy, których ciężar ciała wynosi minimum 20 kg.

2.      Ze ścianek mogą korzystać jedynie użytkownicy, którzy:

 

2.1.  Przed 45 minutową sesją wspinaczkową odbyli 15 minutowe szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, a Rodzice/Opiekunowie Prawni użytkownika niepełnoletniego i pełnoletni użytkownicy zapoznali się   z regulaminem użytkowania ścianek wspinaczkowych i zaakceptowali jego warunki.

2.2.  Założyli odpowiedni i kompletny sprzęt asekuracyjny, obowiązkowo kask, dodatkowo buty wspinaczkowe – wszystko w cenie wejścia.


3.      Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób będących w pobliżu, dlatego zabrania się:


3.1.  Pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ściankami wspinaczkowymi (np.  butelki, torby, plecaki itp.).


3.2.  Przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina. Chwytania podczas wspinania konstrukcji, instalacji, itp. urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi.


3.3.  Samowolnego odkręcania i dokręcania chwytów wspinaczkowych.


3.4.  Zabronione jest chodzenie oraz asekuracja na materacu w obuwiu wspinaczkowym lub w obuwiu z ciemną brudzącą, zostawiającą ślady podeszwą.

4.      Użytkownicy zobowiązani są do spokojnego korzystania ze ścianek wspinaczkowych, w szczególności zabronione jest bieganie w strefie ścianek,
huśtanie na linach wspinaczkowych, wykonywanie gwałtownych ruchów.


5.      Użytkownicy noszący długie włosy zobowiązani są do ich związania.


6.      Osoby wspinające się na ściankach wspinaczkowych zobowiązane są zgłaszać obsłudze zauważone uszkodzenia lub obluzowanie chwytów wspinaczkowych oraz wszelkie inne nieprawidłowości.


7.      Personel ściany odpowiada za bezpieczeństwo na ściankach wspinaczkowych - należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń. Obsługa jest uprawniona do usunięcia ze ścianki wspinaczkowej użytkownika, który nie stosuje się do jego poleceń.


8.      Liczbę osób wspinających się jednocześnie i przebywających na terenie ścianek wspinaczkowych określa instruktor prowadzący.


SNG, maj 2019

 

 

REGULAMIN URODZIN

 

1. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać nie później niż 7 dni przed planowaną datą imprezy urodzinowej.

 

2. Minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wynosi 5 osób.

3. Rezerwacji można dokonać on-line, poprzez zaznaczenie następujących informacji w formularzu na stronie internetowej:
-      pakietu zabawowego

-      daty imprezy urodzinowej

-      godziny imprezy urodzinowej

-      poczęstunku urodzinowego

-      liczby i przedziału wiekowego dzieci biorących udział w imprezie urodzinowej.

4. W terminie wskazanym drogą mailową przez Koordynatora urodzin należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w kwocie 225,00 zł na konto o nr:
MBANK S.A. o/ Łódź nr 86 1140 1108 0000 5497 7900 1006 lub osobiście w Recepcji Ancymondo. W tytule przelewu należy wpisać:
URODZINY - IMIĘ I NAZWISKO - DATA I GODZINA urodzin

5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Brak płatności opłaty rezerwacyjnej do wskazanej mailowo daty oznacza rezygnację z organizacji imprezy urodzinowej w Ancymondo.

7. Zmiana terminu imprezy urodzinowej na inny niż zarezerwowany jest możliwa jedynie w przypadku dostępności innego terminu i nie później niż 30 dni po początkowo ustalonym terminie.

 

8.Możliwe jest dokonanie korekty liczby uczestników imprezy urodzinowej minimum 3 dni robocze przed urodzinami. Jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza niż 5, obowiązuje płatność za 5 uczestników.

 

9.W przypadku rezerwacji urodzin dla więcej niż jednego jubilata obwiązuje dopłata w wysokości 100,00 zł do każdego kolejnego.

 

10. W sytuacji zmniejszenia liczby uczestników imprezy urodzinowej i niepoinformowania o tym koordynatora urodzin minimum 3 dni robocze przed imprezą, Klient zobowiązany jest do uregulowania płatności za liczbę uczestników wynikającą z rezerwacji.

11. Wszelkie zmiany dotyczące imprezy urodzinowej należy zgłaszać mailowo na adres ancyurodziny@ancymondo.pl minimum 3 dni robocze przed imprezą.

12. W przypadku powiększenia liczby uczestników w dniu imprezy urodzinowej, Klient dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

13. Rozliczenie urodzin następuje na podstawie agendy imprezy/oferty urodzinowej oraz przy uwzględnieniu kosztów dodatkowych usług lub świadczeń. Płatność całkowita pomniejszona jest o wpłaconą Opłatę Rezerwacyjną. Klient reguluje płatność po zakończeniu imprezy gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Ancymondo.

14. Zaproszenia urodzinowe można odebrać (po opłaceniu opłaty rezerwacyjnej) osobiście w recepcji Ancymondo lub pobrać i wydrukować ze strony internetowej Ancymondo. 

15. Przed wejściem do sali zabaw, dzieci oraz opiekunów obowiązuje zmiana skarpetek na czyste, nieużywane skarpetki antypoślizgowe.

 

16. Klient oraz uczestnicy imprezy urodzinowej mogą wejść na salę zabaw najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej.

17. W czasie imprezy urodzinowej obowiązuje Regulamin Sali Zabaw. Przed rozpoczęciem imprezy Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw.

18. Klient jest odpowiedzialny za uczestników imprezy urodzinowej w trakcie jej trwania. Dzieci poniżej 4 roku życia muszą być pod stałą opieką osoby dorosłej.

19. Poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej ze względów sanitarnych musi być spożywany wyłącznie w sali przeznaczonej na imprezę.

20. Na imprezę urodzinową nie można wnosić żadnych produktów spożywczych, napojów ani tortu poza artykułami zakupionymi w kafeterii SNG.

W przypadku konieczności (alergie pokarmowe) przyniesienia tortu z zewnętrznej cukierni konieczne jest:

-   podpisanie oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za stan zdrowia osób spożywających tort

-   okazania paragonu z danymi miejsca gdzie został tort zakupiony

-   uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł. 

Wniesienie tortu z zewnętrznej cukierni możliwe jest tylko po akceptacji Koordynatora urodzin.

 

21. Ancymondo nie prowadzi rezerwacji stolików dla rodziców w strefie kafeterii.

22. Uczestnicy imprezy urodzinowej opuszczają salę urodzinową i salę zabaw 15 minut po zakończeniu imprezy. 

23. Prosimy o punktualne przybywanie na imprezę urodzinową.

24. Istnieje możliwość przedłużenia imprezy urodzinowej i pozostania na sali zabaw o 1h. Możliwe jest to wyłącznie po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu do koordynatora urodzin oraz pod warunkiem, że sala będzie dostępna w harmonogramie urodzin. Koszt przedłużenia urodzin z salką to 175,00 zł + 20,00 zł/dziecko. 

25. Wszelkie czynności związane z przebiegiem imprezy urodzinowej (uzupełnianie napojów, poczęstunku) w sali urodzinowej odbywają się bez udziału pracownika Ancymondo.

 
26. Ancymondo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian sali, w której ma się odbyć zamówiona impreza urodzinowa, po wcześniejszym uprzedzeniu zamawiającego (drogą mailową).

 

27. Istnieje możliwość rezerwacji większej sali urodzinowej (dla ponad 20 uczestników) za dodatkową opłatą w wysokości 175,00 zł za 2h - warunkiem jest dostępność większej sali. 

 

28. W przypadku niezastosowania się do któregoś z punktów powyższego regulaminu SNG zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej 500 zł. 

 

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH   DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z Sali Zabaw.

 

 1. Grupy zorganizowane – dzieci w wieku 4-15 lat  korzystają z Sali Zabaw pod opieką pełnoletnich opiekunów.

 2. Minimalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 10 dzieci.
  Jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10, obowiązuje płatność za 10 dzieci.

 3. Sala Zabaw przyjmuje grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-14:00, z wyjątkiem dni, w których Stacja Nowa Gdynia jest nieczynna. Wizyta grupy zorganizowanej wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji, minimum 1 dzień przed planowaną wizytą grupy zorganizowanej w Ancymondo.

 4. Ceny biletów za wstęp grup zorganizowanych do Sali Zabaw określa cennik. Aktualny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Ceny wejść w dni i godziny niestandardowe uzgadniane są indywidualnie z SNG.

 5. Ancymondo zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów.

 6. Wstęp opiekuna/opiekunów grup zorganizowanych korzystających z Sali Zabaw jest bezpłatny.

 7. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie, na terenie Sali Zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania w wyznaczonym do tego miejscu.
  Dzieci  i Opiekunowie korzystają z Sali Zabaw tylko i wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dzieci zdjęły wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.

 8. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

 9. Ze względów bezpieczeństwa obszar Sali Zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym.

 

Definicje


Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia i skróty oznaczają:

• „SNG” – Stacja Nowa Gdynia, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem: Łódź,  ul. J.Kilińskiego 2;
• Regulamin – niniejszy Regulamin Stacji Nowa Gdynia – wraz z załącznikami;
• Członek „SNG” – osoba, która spełnia warunki określone w pkt 1 Regulaminu;
• Cennik – Cennik opłat obowiązujących Członków „SNG”, stanowiący załącznik nr 1;
• Karta – Członkowska Karta Identyfikacyjna;
• Obiekt – część hali sportowej wraz z otoczeniem położone w Zgierzu przy ul. Sosnowej 1, obsługiwane przez osoby zatrudnione przez „SNG”, udostępnione do korzystania Członkom „SNG” na zasadach określonych w Regulaminie;
• Recepcja –osoby zatrudnione przez „SNG”, oznaczone identyfikatorami, upoważnione do reprezentacji „SNG” w zakresie czynności wynikających z Regulaminu;
• Urządzenia Obiektu – boiska, korty, sale sportowe i pomieszczenia rekreacyjne – wraz z wyposażeniem – znajdujące się na terenie Obiektu;
• Zajęcia – zajęcia sportowe lub rekreacyjne organizowane przez „SNG”.


Zasady członkostwa


1. Warunkiem uzyskania członkostwa „SNG” jest:
• zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej,
• wniesienie opłaty członkowskiej.

2. Członkiem „SNG” może zostać osoba pełnoletnia. Małoletni może uzyskać członkostwo, jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji małoletniego wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

3. Członek „SNG” otrzymuje bezpłatnie Członkowską Kartę Identyfikacyjną zawierającą dane identyfikacyjne, które służą potwierdzeniu identyfikacji przez telefon lub telefax albo przy użyciu innych urządzeń służących komunikowaniu się na odległość.

4. Karta nie może być odstępowana bądź udostępniana do wykorzystania przez osoby trzecie. Dane identyfikacyjne nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

5. Każdy przypadek zagubienia albo uszkodzenia Karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji „SNG”. Nowa karta zostanie wydana po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku.

6. Członkowi „SNG” przysługuje prawo nabycia abonamentu specjalnego lub karnetu specjalnego, na warunkach określonych w Cenniku.


Warunki korzystania z obiektu „SNG”


7. Członek „SNG” posiadający ważną opłatę członkowską, może odpłatnie korzystać z Urządzeń Obiektu oraz uczestniczyć w Zajęciach.

8. Członek „SNG”, po pozostawieniu Karty w Recepcji, otrzymuje klucz do szafki osobistej, znajdującej się w szatni. Klucz do szafki osobistej należy zwrócić do Recepcji przed opuszczeniem Obiektu. W przypadku nie zwrócenia klucza do szafki przed opuszczeniem obiektu SNG, SNG pobiera karę umowną w wysokości 50 zł.

9. Członek „SNG” korzystający z Urządzeń Obiektu jest zobowiązany do używania specjalistycznego, czystego obuwia sportowego nie zostawiającego śladów na nawierzchni.

10. Członkowie „SNG” mogą odpłatnie wypożyczać sprzęt sportowy za pokwitowaniem.

11. Opłaty za korzystanie z Urządzeń Obiektu, udział w Zajęciach oraz za wypożyczenie sprzętu pobierane są wyłącznie przez recepcję, z góry za pokwitowaniem w formie wydruku fiskalnego.

12. Członek „SNG” zobowiązany jest we własnym zakresie do pełnego rozpoznania swoich psychicznych i fizycznych możliwości lub ograniczeń w zakresie korzystania z Urządzeń Obiektu lub uczestniczenia w Zajęciach.

13. Członkowie „SNG” mogą dokonywać jednorazowych lub stałych (w powtarzających się z góry określonych terminach) rezerwacji Urządzeń Obiektu lub udziału w Zajęciach na zasadach określonych w odrębnych regulaminach:

a) regulamin rezerwacji na tenisa, badmintona i squasha;

b) regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness.


Odpowiedzialność za szkody. Kary umowne


14. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni Urządzeń Obiektu na skutek stosowania nieodpowiedniego obuwia, użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów specjalistycznego czyszczenia lub naprawy nawierzchni.

15. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub w Cenniku Członek „SNG” zobowiązany jest do zapłaty na rzecz „SNG” kar umownych określonych w Cenniku. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody „SNG” może dochodzić nadwyżki na zasadach ogólnych.


Postanowienia końcowe


16. Treść rozmów telefonicznych z Recepcją może być nagrywana.

17. Regulamin może zostać zmieniony przez „SNG”. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu powinno zostać wyłożone w Recepcji na czternaście dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Członek „SNG” przed terminem zmiany Regulaminu może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa – z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty członkowskiej w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu członkostwa.

18. „SNG” ma prawo wykluczenia osoby naruszającej Regulamin z grona Członków „SNG” – z zachowaniem roszczeń wynikających z Regulaminu.

I. Część ogólna


1. Obiekt stanowi zespół basenów oraz sauny.
2. Obiekt czynny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 23.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 7.00 - 23.00. Ostatnie wejście: 30 min. – 22:20, 60 min. – 22:00.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu oraz korzystające z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
5. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji
6. Dzieci do lat 10 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
7. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

przebywania zwierząt,

wstępu osobom po użyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy.


II. Zasady korzystani z hali basenowej i pozostałych urządzeń obiektu

1. Pływalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku – należy zachować szczególną ostrożność.
2. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
3. Dzieci i osoby korzystające z/lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
4. Każdy użytkownik będący na hali basenowej zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała mydłem i dezynfekcji stóp.
5. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować  się do instrukcji użytkowania i automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych oraz poleceń obsługi.
6. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest pobyt opiekuna na starcie zjeżdżalni.
7. Zjeżdżalnia i sauny są miejscami o podwyższonym ryzyku.
8. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko  w miejscach do tego przystosowanych.
9. Na terenie hali basenowej zabrania się:

biegania,

wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,

wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu

skakania do wody,

użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

wnoszenia toreb, za wyjątkiem toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci i sprzętem pływackim,

konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i strefą wokół niego,

wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów,

wnoszenia na halę basenową  napojów alkoholowych i innych środków odurzających ,

palenia, niszczenia wyposażenia ,zanieczyszczania wody,

żucia gumy

10. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry, inne choroby zakaźne, otwarte rany i skaleczenia, brak higieny. 
11. Z hali basenowej mogą być usuwane osoby o agresywnych zachowaniach i naruszające godność osobistą innych.
12. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie hali basenowej.
13. Opiekun grupy zobowiązany jest do monitorowania stanu grupy na plażach basenowych i w wodzie.
14. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na hali basenowej.
15. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
17. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
18. Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej  odbywa się w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej.


III. Odpowiedzialność i kary


1. Za zniszczenia, zagubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a  znalezione przez personel basenu można odebrać w recepcji.
3. Za zgubienie paska z kluczem czip, wyniesienie, bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje opłata w wysokości 150 zł.
4. Za zgubienie klucza do depozytu obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
5. Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu  obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

Promocja – wypełnij formularz za 50% zniżki
 

Regulamin promocji

 

 

 1. Promocja trwa od 28 kwietnia 2019r. do 5 lipca 2019r.

 2. Promocja dotyczy możliwości skorzystania ze strefy ancymondo – nowej strefy rozrywki dla dzieci w Stacji Nowa Gdynia – centrum sportowym należącym do Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. zlokalizowanym w Zgierzu, przy ul. Sosnowa 1.

 3. Założenia promocji: każdemu, kto wypełni formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://promocja.ancymondo.pl przysługuje kod rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 50% na pierwsze pojedyncze wejście do strefy ancymondo w terminie do 15 września 2019r.

 4. Z promocji można skorzystać w ramach wejścia jednorazowego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie http://ancymondo.pl

 5. Każdemu użytkownikowi przysługuje jeden kupon rabatowy.

 6. Kupon rabatowy uczestnik promocji otrzyma na wskazany w formularzu adres mailowy:
  1. w terminie poprzedzającym oficjalne otwarcie strefy ancymondo w Stacji Nowa Gdynia lub
  2. w terminie 2 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza po oficjalnym otwarciu strefy ancymondo w Stacji Nowa Gdynia
 7. W przypadku poprawnej rejestracji a braku otrzymania kuponu, prosimy o kontakt poprzez wiadomość na profilu Ancymondo na portalu facebook, lub przesłanie takiego zgłoszenia na adres serwus@ancymondo.pl

 8. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne usługi z oferty Stacji Nowa Gdynia